Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / In the current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 3:1 (2014)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στον Αβράαμ

Thomas Römer, "Introduction," 1–2

Israel Finkelstein/Thomas Römer, "Comments on the Historical Background  of the Abraham Narrative.
Between “Realia” and “Exegetica”," 3–23

Jean Louis Ska, "Abraham between History and Poetry," 24–42

Matthias Köckert, "Wie wurden Abraham- und Jakobüberlieferung  zu einer „Vätergeschichte“
verbunden?," 43–66

Irmtraud Fischer, "Wenn „Völker“ geboren werden, entsteht kein Volk  ohne Frauen. Eine
gender-faire Reflexion  der Sara-Figur im Kontext der Welt erzeugenden Erzählungen der Genesis," 67–86

Mark G. Brett, "The Priestly Dissemination of Abraham," 87–107

New Projects
Jan Dušek, "Mt. Gerizim Sanctuary, Its History and Enigma of Origin,"111–133

New Findings
Dominique Charpin, The Assyriologist and the Computer: The “Archibab” Project,"137–153

Το πρώτο τεύχος του JBR / The first issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 1:1 (2014)


Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα στην Βρετανική Βιβλιοθήκη / Digitizedmanuscripts in the British Library

Ο κατάλογος των ψηφιοποιημένων χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης:

Τονισμός, πνεύματα και μεταγραφή χειρογράφων / Accentuation and transcribing

Στο ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο για τον τονισμό των κειμένων που μεταγράφονται ως μία χρήσιμη πρακτική για την αποφυγή λαθών.

Ένα νέο άρθρο στο VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 35:1 (2014)

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

RBL 25/7/2014

T. Desmond Alexander, From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Pentateuch
Reviewed by Keith Bodner


Ronald J. Allen, Reading the New Testament for the First Time
Reviewed by Peter J. Judge


Daniel I. Block, By the River Chebar: Historical, Literary, and Theological Studies in the Book of Ezekiel
Reviewed by Ananda Geyser-Fouche


Dave Brunn, One Bible, Many Versions: Are All Translations Created Equal?
Reviewed by Patrick Schreiner


Richard J. Dillon, The Hymns of Saint Luke: Lyricism and Narrative Strategy in Luke 1–2
Reviewed by Robert O'Toole


Stephen E. Fowl, Ephesians: A Commentary
Reviewed by Thomas Slater


Susan Mathew, Women in the Greetings of Romans 16.1–16: A Study of Mutuality and Women’s Ministry in the Letter to the Romans
Reviewed by Kathy Ehrensperger


Frederick J. Murphy, Apocalypticism in the Bible and Its World: A Comprehensive Introduction
Reviewed by J. Todd Hibbard


David C. Tollerton, The Book of Job in Post-Holocaust Thought
Reviewed by Bradley Embry


Josef Wiesehöfer and Thomas Krüger, eds., Periodisierung und Epochenbewusstsein im Alten Testament und in seinem Umfeld
Reviewed by Thomas L. Thompson


Προφορικότητα και Καινή Διαθήκη / Orality and the New Testament

Κυκλοφόρησε στη σειρά A Guide for the Perplexed του εκδοτικού οίκου Bloomsburry T & T Clark ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για την προφορική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση της Καινής Διαθήκης:

Rafael Rodriguez, Oral Tradition and the New Testament. A Guide for the Perplexed, Bloomsbury, London κ.ά. 2014
ISBN: 978-0-567-62600-4

Book Summary
The last three decades have seen an explosion of biblical scholarship on the presence and consequences of the oral expression of tradition among Jesus’ followers, especially in the earliest decades of the Common Era. There is a wealth of scholarship focused on ‘orality’. This scholarship is, however, abstract and technical almost by definition, and to date no introductory discussion exists that can introduce a new generation of biblical students to the issues being discussed at higher levels of scholarship. Rafael Rodríguez address this gap. Rodriguez adopts a fourfold structure to cover the topic, beginning with basic essentials for further discussion of oral-tradition research and definitions of key terms (the ‘what’). He then moves on to discuss the key players in this area (the ‘who’) before examining the methods involved in oral-tradition research among New Testament scholars (the ‘how’). Finally Rodriguez provides examples of the ways in which oral-tradition research can bring texts into clearer focus (the ‘why’). The result is a comprehensive introduction to this key area in New Testament studies.

Contents
1. Introduction - 1

PART ONE
An Introductioon to biblical media crriticism - 13
2. The what of oral tradition and NT studies - 15
3. The who of oral tradition and NT studies - 33

PART TWO
A demonstration of biblical media criticism - 53
4. The how of oral tradition and NT studies - 55
5. The why of oral tradition and NT studies - 87

Notes - 119
Works cited - 147
Indices - 161


Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 21:2 (2014)


  • Jonathan Ben-Dov / Daniel Stökl Ben-Ezra, "4Q249 Midrash Moshe: A New Reading and Some Implications,". 131-149
  • Tucker S Ferda, "Naming the Messiah: A Contribution to the 4Q246 ‘Son of God’ Debate," 150-175
  • Dennis Duke / Matthew Goff, "The Astronomy of the Qumran Fragments 4Q208 and 4Q209," 176-210
  • Uri Mor, "Language Contact in Judea? Hebrew, Aramaic, and Punic," 211-233
  • Robert Tigchelaar, "A Partial Reedition of 4Q26a (4QLeviticuse): A New Fragment and a Reinterpretation," 234-239